ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการขับถ่ายของไส้เดือน (แอฟริกัน ไนท์ คอลเลอร์)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิดา บุญทอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา คุณประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นการขับถ่ายของไส้เดือน จากไส้เดือนพันธุ์ AF

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดสารเคมีในพืชได้ และช่วยลดงบประมาณในการซื้อปุ๋ยเคมี พวกเราคณะผู้จัดทำโครงงานจึงอยากช่วยลดสารเคมีในพืช โดยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลไส้เดือนมาทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดสารเคมี และสามารถเลี้ยงได้ทุกคนที่สนใจที่จะลดค่าใช้จ่าย และลดสารเคมีในพืชที่เกษตรกรปลูก

โดยมีการทดลองออกเป็น 3 แบบ คือการศึกษาว่าไส้เดือนพันธุ์นี้กินต้นกล้วย มูลไส้เดือน และเศษผักผลไม้เป็นอาหาร ทดลองโดย ภาชนะต่างกันมี 2 อย่างคือ กะละมัง กล่องโฟม และการเคลื่อนที่ ซึ่งการทดลองที่3 คือการพรวนดินที่ทำให้ไส้เดือนขยับตัว สามารถทำให้ไส้เดือนขับถ่ายได้ดีที่สุดจึงทำให้ได้มูลไส้เดือนมาก เพราะยิ่งเคลื่อนที่มากเท่าไหร่ ไส้เดือนยิ่งขับถ่ายได้มากขึ้นจากเดิม

คำสำคัญ : อาหาร , ภาชนะในการเลี้ยงไส้เดือน,เครื่องมือที่ทำให้ไส้เดือนเคลื่อนที่