แผ่นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จากเปลือกผลยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวติพร มูลที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา คุณประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์จากเปลือกผลยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ที่ออกมาจากเตาเผาขยะ (ถุงพลาสติก) ในโรงเรียนเชียงกลมวิทยา และช่วยลดสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นพร้อมทั้งไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร

โดยแบ่งการทดลองการเผาออกเป็น 5 การทดลอง ทดลองการเผาขยะ 1 กรัม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.24% หลังผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.52% ทดลองการเผาขยะ 2 กรัม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.68% หลังผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.64% ทดลองการเผาขยะ 3 กรัม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.92% หลังผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.56% ทดลองการเผาขยะ 4 กรัม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5.20% หลังผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.5% ทดลองการเผาขยะ 5 กรัม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6.80% หลังผ่านแผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.84% โดยประเภทของขยะส่วนใหญ่มักเป็นถุงพลาสติก จากการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอัตราการดูดซับที่ไม่เท่ากันเนื่องจากปริมาณของขยะที่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์, น้ำยางพารา ,เปลือกของผลยางพารา, ถุงพลาสติก