การกำจัดศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ฤทธิ์ คณาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา คุณประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสกัดสารชีวภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดชีวภาพที่ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงและเพื่อมุ่งเน้นให้ชาวเกษตรในเขตพื้นที่ ได้สารชีวภาพ อัตราการผสม ในการกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อร่างกายโดยใช้น้ำเป็นตัวสกัดสารชีวภาพ ด้วยวิธีการทดสอบทุก ๒ นาที เป็นระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง สัตว์ทดลองเริ่มมีการตายร้อยละร้อยที่เวลา ๒ นาที จากการสังเกตพบว่าที่ความเข้มข้น ๐ (กลุ่มควบคุม) มีการคืบคลานของเพลี้ยไฟปกติไม่มีการตาย การกระจายตัวทั่วภาชนะ มีการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ ส่วนกลุ่มทดลองที่ที่ระยะเวลา ๒ นาที ได้รับสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น ๑๐, ๑๕, ๒๐ มิลลิลิตรต่อลิตร มีการตายที่ร้อยเปอร์เซ็น ทุกลำดับและเริ่มมีการตายที่ ๓๐ วินาทีแรก ที่ความเข้มข้น ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตรและตายร้อยละร้อยที่ ๕๐ วินาที โดยมีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการตายของเพลี้ยไฟแตงกวา โดยไม่มีการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพ