การยับยั้งเชื้อรา Puccinia polysora สาเหตุโรคราสนิมในข้าวโพดโดยแบคทีเรียเอนโดไฟติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพล แก้วบุญญานุภาพ, ชิติพัทธ์ กรองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Puccinia polysora เป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตทำให้เกิดโรคราสนิมในข้าวโพด ส่งผลกระทบทำให้ ใบของข้าวโพดหลุดร่างไวกว่ากำหนด เกิดจากการที่เชื้อรา Puccinia polysora เข้าไปลายเซลล์พืช และดูดซึมสารอาหาร สร้างความสูญเสียแก่ผลผลิตที่สำคัญในประเทศไทย การใช้ชีววิธีในการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะการใช้ endophytic bacteria มีศักยภาพในการควบคุม เชื้อราก่อโรคต่างๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Puccinia polysora ด้วย endophytic bacteria ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน วิธีทดลองแรกเป็นการเลี้ยงเชื้อ endophytic bacteria และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Puccinia polysora ภายใต้ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการเลี้ยงเชื้อร่วมกัน