การพัฒนาโปรแกรมตรวจเมทริกซ์แบบเกาส์-จอร์แดนด้วยรูปภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนาวิล ขุนสิงห์, กัญญาวีร์ ถมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำตัดสินใจจะทำ แอพพลิเคชันตรวจเมทริกซ์ด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดนโดยใช้ module OpenCV RegEX เพื่อทำการถ่ายรูปภาพ วิเคราะห์ข้อมูล และ เก็บข้อมูล เพื่อนำไปหาวิธีแก้ และ คำตอบ ต่อไปโดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษาPython