การพัฒนาโฟมชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแกลบข้าวที่เสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำยางพาราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญพัชธ์ พันธุ์วงศา, ศวิตา มากพา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์