การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบความจริงเสริมเรื่องการศึกษาธาตุในตารางธาตุและสารประกอบพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรกัญญา สุขขารมย์, จารุจันทร์ ธนโภคเศรษฐโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาเคมีเป็นแขนงวิชาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล การเข้าใจในธาตุแต่ละตัวในตารางธาตุ และการรวมตัวกันของสารประกอบเบื้องต้น เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จินตนาการ และความเป็นจริงให้แก่ผู้ได้ศึกษาได้เป็นอย่างดี ในสถานศึกษาต่างๆ มีการเสริมสร้างการศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาเคมีให้นักเรียน นักศึกษาด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองโครงสร้างอะตอม สื่อภาพและเสียงหรือแม้กระทั้งเทคโนโลยี การศึกษาธาตุแต่ละตัวในตารางธาตุถือเป็นพื้นฐานของรายวิชาเคมี และการรวมตัวกันของธาตุเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบเป็นเนื้อหาที่สำคัญสำหรับก้าวแรกของการศึกษาวิชาเคมี ดังนั้นเรื่องการศึกษาตารางธาตุและสารประกอบเบื้องต้นที่พบทั่วไปในชีวิตประจำวันจึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมายิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนมักสร้างสรรค์มาจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โปรแกรม Unity 3D ที่สามารถนำมาสร้างสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสามารถสร้างเกมที่สอดแทรกความรู้ การสร้างความจริงเสริม รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชัน อีกทั้งความจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เช่น เกม PokemonGo แอปพลิเคชัน AR emoji ของโทรศัพท์ Samsung จากการศึกษาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำความสามารถของเทคโนโลยีความจริงเสริม มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบความจริงเสริม เรื่องการศึกษาธาตุในตารางธาตุและสารประกอบพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น