การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ทำจากเส้นใยต้นตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก เรียนงาม, ธัญชนก สุววรณสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ เรื่องแผ่นซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเส้นใยจากธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแผ่นซับเสียงมาตรฐานโดยเลือกใช้เส้นใยที่หาได้ในท้องถิ่น คือเส้นใยจากก้านกล้วย เส้นใยต้นตะไคร้และเส้นใยจากต้นธูปฤาษี ในการทดลองแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 คือขั้นตอนการเตรียมเส้นใย เตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กาวแป้งเปียก น้ำ กรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับขึงผ้า มีดและเครื่องปั่น ตอนที่ 2 คือขั้นตอนการผสม โดยแยกผสมเส้นใยทั้ง 3 ชนิด โดยการเติมน้ำ กาวแป้งเปียก และกระดาษหนังสือพิมพ์ปั่น ใส่ในปริมาณที่กำหนด ทำให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปเทใส่กรอบสำหรับขึงผ้า รอให้ส่วนผสมของเส้นใยแต่ละชนิดแห้ง เป็นเวลา 3 วัน ตอนที่ 3 คือขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพในการซับเสียงของเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิด จากผลการทดลองวัดค่าความดังภายนอกกล่อง 2 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยออกมาสรุปได้ว่า แผ่นดูดซับเสียงที่จำทำขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแผ่นดูดซับเสียงทั่วไป