อุปกรณ์รองนิ้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติวุฒิ มาระวัง, ปุณณภพ ตันติวิมลขจร, โมไนย สิริเศรษฐการย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคมือสั่นหรือโรคกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ( Myasthenia Gravis) เป็นโรคที่เกิดภูมิคุ้มกันผิดปกติไป ทําลายตัวรับสัญญาณประสาทที่อยู่บนกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทําให้ไม่สามารถรับสัญญาณประสาทที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อ บริเวณมือหดตัวได้ (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2009) จากสถิติที่ผ่านมาพบผู้ป่วยที่จะเป็นโรคนี้ไม่มากนักโดยในประชากร 100,000 คนจะพบผู้เป็นโรคนี้ประมาณ 4-6 คนเท่านั้นและจะมีโอกาสพบผู้ป่วยใหม่ได้ประมาณ 1-3 คนต่อปีเท่านั้น โดยโรคนี้มักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปีและจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(Rabbit finance magazine, 2017)โดยอาการของผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงที่เห็นได้ชัด คือ มีอาการสั่นที่มือ มีการ เคลื่อนไหวช้าหรือเกร็งมือเอง มีความผิดปกติในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การใช้กล้ามเนื้อมือเขียนหนังสือไม่ได้ หรือเขียนได้ลําบาก (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2541) ปัญหาที่ผู้ป่วยโรคมือสั่นมักพบคือการสั่นของกล้ามเนื้อมือมันเล็กขณะเขียน ซึ่งการเขียน คือ การถ่ายทอด ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผู้อื่น โดยการขยับกล้ามเนื้อมือและเครื่องมือเป็น องค์ประกอบในการถ่ายทอด (ศิริพรรณ รักร่วม, 2559) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีการปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 12.62 ล้านไร(สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2548) ยางเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง และเป็นวัตถุดิบที่สาคัญใน การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ยางที่ได้จากต้นพืช เรียกว่ายางธรรมชาติ (natural rubber) และยางที่ได้จากการ สังเคราะห์ทางเคมีเรียกว่า ยางเทียม หรือยางสังเคราะห์ (synthetic rubber)ยางมีสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์คือ ความ ยืดหยุ่น (elasticity) เมื่อให้แรงดึงหรือกดยาง ยางจะยืดหรือยุบได้และสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยให้ยางเป็น อิสระ(วิภาวี พัฒนกล, 2544) ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทํา จึงสนใจที่จะศึกษาอัตราส่วยการผสมยางพาราที่เหมาะต่อการใช้รัดนิ้วและการนํา ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุมาขึ้นรูปเพื่อใช้ในการทํากายภาพบําบัด และลดอาการเจ็บหรือเมื่อยล้าที่เกิดจากการเขียนได้