อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพหน้ายางรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญภา วิณวันก์, อาทิตยา ชัยวัชรสร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์