อุปกรณ์สวมใส่เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของข้อเข่าจากการบิดงอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจพินัฐ ขำวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดเข่า บวมแดง เข่าฝืดยึด มีเสียงดังในเข่า ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ดังปกติ ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป สาเหตุมีได้หลายประการ เช่น ผลสะสมจากความเสื่อมและการใช้ข้อเข่าที่ไม่ถูกต้อง การที่มีน้ำหนักตัวมาก ๆ ทำให้เข่าต้องรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในทุกขณะที่ก้าวเดิน หรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณข้อเข่ามาก่อน บางรายเคยมีการอักเสบติดเชื้อ หรือเป็นโรคไขข้อ บางชนิด (วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, ม.ป.ป.)

ในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาลดลงเมื่อเทียบกับคนปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ถ้ามีความแข็งแรงลดลงจะทำให้ เพิ่มแรงที่กระทำต่อข้อเข่า แต่ละกิจกรรมของการเคลื่อนไหวส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเข่าเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานข้อเข่าได้ตามปกติ (ธนินนิตย์ ลีรพันธ์, ม.ป.ป.)

การออกกำลังกายแบบผิดๆก็เป็นอีกสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเข่า โดยการเคลื่อนไหวที่มีการเอียงหรืองอเข่ามากเกินไปทำให้น้ำหนักไปกดลงที่ข้อเข่าทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเข่าได้และอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมตามมา ในทางที่ดีควรศึกษาท่าทางสำหรับออกกำลังกายที่ถูกต้องก่อนหรือควรมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ จากการออกกำลังกาย

ด้วยข้อมูลข้างต้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันอาการบาดเจ็บของข้อเข่าจากการบิดงอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสที่ทำให้เกิดอาการเจ็บบริเวณข้อเข่า เสริมความมั่นคงของข้อเข่า และส่งเสริมการบริหารข้อเข่าอย่างปลอดภัยในขณะที่ออกกำลังกาย