การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อความแข็งแรงของอิฐบล็อก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนันต์ธนา ทะปะละ, รัชชานนท์ นิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติปภา เสียงเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อความแข็งแรงของอิฐบล็อก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและอัตราส่วนที่เหมาะสมของแบคทีเรีย Bacillus sp. ในส่วนผสมของการผลิตอิฐบล็อก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของอิฐบล็อกในด้านความแข็งแรง การทดลองมี 2 ขั้นตอนคือ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ Bacillus sp. ที่เป็นส่วนผสมในอิฐบล็อก ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอิฐบล็อกมาตรฐาน อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของดินขาวต่อเถ้าลอยและอิฐบล็อกที่มี Bacillus sp. เป็นส่วนผสม โดยนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านการดูดซึมน้ำ ความแข็งแรง ค่าน้ำหนัก และต้นทุนในการผลิตอิฐบล็อก จากการทดลองพบว่าอิฐบล็อกแต่ละอัตราส่วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและมีคุณสมบัติที่ดีเมื่อเทียบกับอิฐบล็อกมาตรฐาน และยังสามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์รวมทั้งใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าอิฐบล็อกมาตรฐาน จากผลการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจการผลิตอิฐบล็อก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการโรงงานผลิตอิฐบล็อกและประชาชนที่สนใจทั่วไป