การศึกษาย่านความถี่ต่างๆสำหรับวัดปริมาณน้ำตาลในแคนตาลูปด้วยเทคนิคการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัฎ พูลจันทร์นา, ธีรภัทร สุขประเสริฐกุล, ณฐกฤต จิตต์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาย่านความถี่ที่มีความเหมาะสมในการวัดปริมาณน้ำตาลในแคนตาลูปด้วยเทคนิคการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ สําหรับทําการวิเคราะห์กราฟระหว่าง Dielectric constant กับความถี่ และหาความถี่ที่ทําให้เห็นความเเตกต่างของ Dielectric constant ในแคนตาลูปที่มีน้ำตาลเเตกต่างกันได้อย่างชัดเจน