การศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus และการต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินทร์ อาจชมภู, ปิยะภัทร อึ้งวณิชยพันธ์, พิชญ์ปิยา บุษราคัม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, ศิวพร เทพจั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus และ การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae ได้แก่ พริกไทย กระสัง และดีปลี โดยนําพืชทั้ง3ชนิด มาสกัดด้วยเอทานอล95% แล้วนําสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรีย B. cereus โดยใช้วิธี Agar disc diffusion และนําพืชชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการยับยั้งแบคทีเรีย B. cereus ไปทดสอบ ปัจจัยความเข้มข้นที่มีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรีย B. cereus และนําสารสกัดจากพืชทั้ง3ชนิดมาทดสอบ ความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay