การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ทำให้เกิดฝีและหนองด้วยสารสกัดสมุนไพรใบฝรั่ง ใบฟ้าทะลายโจร และเปลือกทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช สุระนาถ, ศศิอาภา คำเพราะ, สุพิชชาวดี ทุมหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครงงานเรื่อง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ทำให้เกิดฝีและหนองด้วยสารสกัดสมุนไพรใบฝรั่ง ใบฟ้าทะลายโจร และเปลือกทับทิม โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังฝีและหนอง ด้วยสารสกัดจากสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ใบฝรั่ง ใบฟ้าทะลายโจร และเปลือกทับทิม ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น คณะผู้จัดได้แบ่งเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 การสกัดสารจากเปลือกผลทับทิม ใบฝรั่ง และใบฟ้าทะลายโจร โดยเตรียมเชื้อ S.aureus เตรียมเปลือกทับทิม เตรียมใบฝรั่ง และเตรียมใบฟ้าทะลายโจร จากนั้นสกัดสารสกัดออกมาทั้ง 3 อย่าง และบันทึกปริมาณสารที่ได้ การทดลองที่ 2 การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ของสารที่ทำการสกัดได้ แบ่งเป็นสองขั้นตอน (1) ขั้นตอนการเตรียมเชื้อ เชื้อที่นำมาใช้ในการทดสอบคือ S.aureus และมาทำการเจือจาง (2) ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียบนฝีและหนอง โดยทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อด้วยวิธี Disc diffution method การทดลองที่ 3 เพื่อศึกษาการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดที่ดีที่สุดร่วมกับยา Dicloxacillin