การพัฒนาคุณสมบัติการเป็นสารคงตัวรงควัตถุของสารประกอบฟีนอลิกสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันวาวดี ถาวรราช, ศิรชัย ประมวลการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนของสารให้สี ตัวทำละลาย สารยึดติด และสารเติมแต่ง ซึ่งส่วนมากมีองค์ประกอบของสารสังเคราะห์จำพวก VOCs ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และความระคายเคือง ในสารให้สียังนิยมใช้สารประกอบโลหะหนัก สารสีจากธรรรมชาติยังไม่สามารถทดแทนสารให้สีสังเคราะห์ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความคงตัวของสี ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงอยากพัฒนาสีจากธรรมชาติให้สามารถทดแทนหมึกพิมพ์ได้ โดยการพัฒนาคุณสมบัติการเป็นสารเพิ่มความคงตัวรงควัตถุ (Copigment) ของสารประกอบฟีนอลิก โดยวิธีการโคพิกเมนต์เทชัน (Copigmentation) โดยมีการวัดความเข้มและความคงตัวของสี และมีการวัดความหนืดเพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงต่อไป