การประยุกต์ใช้แผนที่เพื่อนำเสนอแผนภาพความถี่และการกระจายตัวของประชากรในสถานศึกษาระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยพัทธ์ อัคคะเดชอนันต์, ชนิกานต์ ศรีเขื่อนแก้ว, ชนกนันท์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนภายในสังกัด มีมาตรการการจัดการและรองรับที่เหมาะสม COPE WITH COVID เป็นเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ แสดงพิกัดจุดบนแผนที่ แสดงความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดและติดเชื้อจากสถานศึกษา เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยอาศัยโปรแกรม Apache ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ด้วย XAMPP ซึ่งประกอบไปด้วย phpMyAdmin