การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากใบของต้นป่าช้าเหงา เพื่อใช้ชะลอการเน่าเสียของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฬุต วงค์เตปิน, พงศกร พรมมิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก วนะวนานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยผสมกับสารสกัดจากใบของ Vernonia amygdalina. เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการชะลอการเน่าเสียของกล้วยน้ำว้า จากแบคทีเรีย

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบของ Vernonia amygdalina.ด้วยวิธี Agar well diffusion กับแบคทีเรีย Erwinia spp. และ Leuconostoc spp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีส่วนทำให้เกิดการเน่าเสียในผัก และผลไม้ เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ 50% (MIC50) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MBC) จากนั้นนำสารสกัดที่ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไปผสมกับโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ โดยมี Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นตัวทำละลาย และทดสอบหา Mechanical properties เพื่อหาคุณสมบัติของโพลิเมอร์ฟิลม์ที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ฟิลม์เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการชะลอการเน่าเสียของกล้วยน้ำว้า

คำสำคัญ Vernonia amygdalina., Erwinia spp., Leuconostoc spp., Agar well diffusion, MIC50,