การพัฒนาเซ็นเซอร์กระดาษในการตรวจวัดไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะโดยใช้กระดาษ ไมโครฟลูอิดิกร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้ image processing เพื่อวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา ปลายเนตร, ปิ่นมุก พจนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของไทย คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง

ประมาณร้อยละ 17.6 ของคนไทยที่ป่วยเป็นโรคไตและมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นทุกปี การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการตรวจหาระดับไมโครอัลบูมิน (Microalbumin) ในปัสสาวะ เพื่อตรวจสอบว่า ผู้เข้ารับการตรวจมีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria) หรือไม่ เนื่องจากภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของไตในระยะเริ่มแรกได้ ทีมผู้พัฒนาจึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า เทคนิคการทำกระดาษไมโครฟลูอิดิก (Microfluidic) สามารถนำมาพัฒนาเป็นชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง ในการศึกษาจะมีการพัฒนาเซ็นเซอร์กระดาษไมโครฟลูอิดิกอย่างง่าย โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างไมโครอัลบูมิน (Microalbumin) กับสาร Tetrabromophenolphthalein ethyl ester (TBPE) เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสีเกิดขึ้น และเปรียบเทียบสีของสารผลิตภัณฑ์จากการกำหนดปริมาณ Bovine Serum Albumin (BSA) ในปัสสาวะสังเคราะห์ที่ใช้เป็นชุดทดสอบเซ็นเซอร์กระดาษ โดยอ้างอิงจากปริมาณ

ไมโครอัลบูมินในระดับต่างๆ ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของไต จากการทดลอง สีของสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของ Bovine Serum Albumin (BSA) ในน้ำปัสสาวะสังเครห์ และนำข้อมูลค่าสีที่ได้ทั้งหมดมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมวินิจฉัยระยะของโรคไตเรื้อรังเบื้องต้นโดยการใช้ Image processing วิเคราะห์สีของสารที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์กระดาษ ชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังเบื้องต้นพัฒนาขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังเบื้องต้นด้วยตนเอง เป็นการป้องกันการลุกลามของโรค หากมีการเข้ารับการรักษาที่ทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนหันมาสนใจการตรวจสุขภาพ