เครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกชนม์ ทิมคล้าย, เกื้อกูล มนตรี, ชาคริต อนุรักษ์วัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริลักษณ์ โพธิบุตร, สาธิต อธิวาส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน ที่ประหยัดเวลา พลังงาน แรงงาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน โดยพัฒนามาจากวิธีการปิ้งโดยใช้ตะแกรงปิ้งด้วยเตาถ่าน มีวิธีดำเนินงานโดย ศึกษารูปทรงภาชนะแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการถ่ายเทความร้อนของเครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน ศึกษาสมบัติของชนิดวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ ศึกษาจำนวนแผ่นกลับในเครื่องปิ้งย่าง การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน พบว่า รูปทรงภาชนะแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการถ่ายเทความร้อนได้แก่ ทรงกระบอกเป็นรูปแบบที่มีการถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุด รองลงมา คือ ทรงสี่เหลี่ยม ทรงพาราโบลา และทรงสามเหลี่ยม ตามลำดับ การศึกษาสมบัติของชนิดวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ พบว่า สเตนเลสนำความร้อนได้ ขึ้นรูปทรงกระบอกได้ดีกว่าเหล็กและอลูมิเนียม มีความแข็งแรงที่ผิวโลหะดีกว่าและบุบได้ยากกว่าอลูมิเนียม ไม่เกิดสนิม ผิวทำความสะอาดได้ดีล้างออกง่ายกว่าเหล็กและอลูมิเนียม การศึกษาจำนวนแผ่นกลับที่ส่งผลต่อการหมุนในเครื่องปิ้งย่างพบว่า จำนวนแผ่นกลับ 1 แผ่น สามารถหมุนกลับได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นกลับหลายแผ่น ทำให้ผิวของอาหารปิ้งย่างสัมผัสกับความร้อนได้มากที่สุด และ การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่า เครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุนที่ทำด้วยสเตนเลส จะใช้เวลาในการปิ้งย่างปลาดุก ปลาหมึกสด เนื้อหมูสด และอบกล้วยน้ำว้า ได้เหมาะสมที่สุด ชิ้นอาหารสุกพอดีสามารถนำมารับประทานได้ ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ รองลงมาคือ เครื่องปิ้งย่างแบบหมุนที่ทำด้วยเหล็ก และการใช้แผงปิ้งย่างแบบวางกลับได้ ตามลำดับ