ระบบตรวจจับภาพถ่ายทางพยาธิวิทยาของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในการระบุระดับความรุนแรงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การลุกลามของเซลล์มะเร็งด้วย Ultralytics HUB

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริทัต ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์, สุรพล อ่อนบึงพร้าว, ภูตะวัน ประทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรวดี ใจเที่ยงธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับภาพถ่ายทางพยาธิวิทยาจากกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในการระบุระดับความรุนแรง (cancer grade) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การลุกลามของเซลล์มะเร็ง ด้วย Ultralytics HUB ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยให้มีความเเม่นยำมากขึ้นเเละลดระยะเวลาในการวินิจฉัย ซึ่งจะส่งผลให้แพทย์หรือนักพยาธิวิทยาทำงานกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

โดยใช้ความรู้ด้าน machine learning มีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผล 2. การสอนโปรแกรมให้เรียนรู้ข้อมูลผ่านการเทรนด้วย Ultralytics HUB และ

  1. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมจากค่าความแม่นยำ (Precision)สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมในขั้นตอนการสอน (train) มีค่าความถูกต้องและความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 97 และการทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอนการทดสอบ (test) มีค่าความถูกต้องและความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 97

ข้อเสนอแนะ การเพิ่มฐานข้อมูลและเพิ่มรูปแบบการตรวจสอบให้กับโมเดลจะส่งผลทำให้ระบบมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลและมีความถูกต้องและแม่นยำสูงขึ้น

คำสำคัญ IDC cancer grade detection, Invasive Ductal Carcinoma, Ultralytics HUB