เครื่องให้อาหารปลานิลอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวัฒน์ ด้วงน้อย, ศิวกร สุริยะ, ทักษิณ สิงห์รอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา อาสิงสมานันท์, คฑาไชย ทักษ์สิทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารปลานิลอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมช่วยทุ่นแรงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล โดยสามารถควบคุมความถี่และปริมาณอาหารปลาให้เหมาะสมกับจำนวนปลานิล น้ำหนัก และช่วงอายุของปลานิลที่เลี้ยง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งผลต่อการกินอาหารของปลา ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความขุ่น และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ โดยแจ้งข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย ผู้จัดทำได้แบ่งการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้กับบอร์ดแผงควบคุม ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แก่ ปริมาณอาหารและความถี่ที่เหมาะสมกับอายุปลาและน้ำหนักปลา เวลาที่เหมาะสมในการให้อาหาร ปริมาณโปรตีนหรือสูตรอาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล รวมถึงปัญหาในการเลี้ยงปลานิล จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดพิษณุโลก ตอนที่ 2 การออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงปลานิลจากข้อมูลที่ศึกษา โดยเขียนโปรแกรมให้บอร์ด Arduino ควบคุมการทำงานของเครื่องให้อาหารปลาตามสมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้สังเคราะห์ไว้ รวมถึงยังออกแบบและเขียนเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อรองรับการแสดงค่าคุณภาพน้ำ และข้อมูลการเลี้ยงปลาตามเวลาจริง ตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของนวัตกรรม ได้แก่ ค่าปริมาณอาหารที่ปล่อย และเซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลความคลาดเคลื่อนนี้มาแก้ไขนวัตกรรมให้มีความแม่นยำต่อไป