การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยสารสกัดจากแกลบข้าวสังข์หยดเพื่อยับยั้ง เชื้อ Escherichia coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีริศรา อินตรา, พงศ์พล อนุรักษ์ทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก อุบลชลเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคนาโนเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หนึ่งในอนุภาคนาโนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันคือ ซิลเวอร์นาโน ซิลเวอร์นาโน คือ อนุภาคขนาดเล็กของโลหะเงินบริสุทธิ์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 100 นาโนเมตร มีประโยช์มากทั้งในด้านการแพทย์หรือด้านอุตสาหกรรม ในส่วนของประโยชน์ที่สำคัญและเห็นได้ชัดเจนคือความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนในปัจจุบันจะใช้กระบวนการ Green synthesis ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการใช้สารสกัดจากพืชมาเป็นสารสำคัญที่ใช้ในการสังเคราห์ซิลเวอร์นาโน จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีการผลิตข้าวเป็นสินค้าหลัก ซึ่งพบว่าในตัวของโครงสร้างของข้าวรวมไปถึงเปลือกข้าวนั้นมีสารประกอบฟินอลเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นสารที่สามารถนำมาใช้สังเคราห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนได้ และนำอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราห์ได้นั้นมาประยุกต์ใช้งานในด้านการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli