การเพิ่มประสิทธิภาพของโช๊คอัพโดยใช้หลักการเปลี่ยนทิศทางของแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมงคล เสริมเจริญกิจ, ณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์, กีรติ โคทังคะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุทธนา แสนสุริวงศ์, ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของโช๊คอัพโดยใช้หลักการเปลี่ยนแนวแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนทิศทางของแรง ทำให้สามารถส่งแรงไปด้านหลัง สามารถลดแรงที่จะส่งถึงผู้ขับขี่ได้