การสกัดเอาเชื้อเพลิงจากสาหร่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย ลาประวัติ, ปุญญิศา พิศวงปราการ, วรนิษฐา ขันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้เชื้อเพลิงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมีพลังงานใช้จำกัดและอาจทำให้เกิดปัญหาต่ออีกหลายอย่างโดยพวกเราได้เห็นถึงปัญหาและต้องการจะแก้ไขและก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตพวกเราจึงได้พบกับการวิจัยที่เกี่ยวกับการสกัดเอาเชื้อเพลิงจากสาหร่ายโดยสกัดเอาเชื้อเพลิงมาใช้ทดแทนได้และะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาหร่าย Heterosigma akashiwo ไม่เพียงแต่ทนต่อสภาพอากาศเสียได้ แต่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย สาหร่ายชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งไนโตรเจนอื่นๆ เพิ่มเติมในการเจริญเติบโต นอกจากก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงสาหร่ายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอีกด้วย

โดยการวิจัยของเราได้ดำเนินไปโดยการทดลองเกี่ยวกับการสกัดเชื้อเพลิงจากสาหร่ายโดยพวกเราได้ทำการทดลองกับสาหร่ายหลายๆชนิดเพื่อจะทดลองว่าให้เชื้อเพลิงต่างกันอย่างไรและชนิดไหนที่สามารถให้เชอเพลงไดมากทสด