การสกัดสีจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในการทำบลัชออน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติญาดา ขาวสะอาด, สรวีย์ เหล่าศักดิ์ศรี, ฐิติพร สระโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสีจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในการทำบลัชออน ดังนั้นในโครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินและความคงทนของสารสีแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง