การสกัดแอนโทไซยานินและฟีนอลิกจากไหมข้าวโพดสีม่วงเพื่อใช่ในเวชสำอาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรฎา สาลี, กชพร เทพวงศ์, กมลชนก ทัศนสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดแอนโทไซยานินและฟีนอลิกจากไหมข้าวโพดสีม่วงแล้วนำสารสกัดไปใช้ในเวชสำอาง เพื่อใช้ประโยชน์จากไหมข้าวโพดที่เหลือทิ้งและเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด