พลาสเตอร์ยาชีวภาพจากเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยารัตน์ รัตนบุญโณ, พีรวิชญ์ เฮ่าฮู่เที่ยน, ธราธร รังสฤษฏ์วีระโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพลาสเตอร์ยาที่เรารู้จักกันในท้องตลาดส่วนมากทำจากวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำจึงได้แนวคิดในการจัดทำ “พลาสเตอร์ยาชีวภาพ” โดยใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ โดยการนำเส้นใยสัปปะรดมาทำเป็นตัวเทป เนื่องจากเส้นใยจากสัปปะรดมี ความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ง่าย และกันน้ำได้อีก และในส่วนของตัวยาจะใช้ “ว่านหางจระเข้” เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยสมานแผลได้ดี