พลาสติกย่อยสลายได้จากกากมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิดา สมภู, ปิยพงศ์ หนูมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากพลาสติกที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 450 ปี และขยะจากโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทำให้มีปริมาณขยะที่มากขึ้น ในปี 2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2019) และคาดว่าในอนาคตจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น และปัญหานี้นำไปสู่การมีปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และที่สำคัญ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มผู้จัดทำจึงได้ผลิตพลาสติกจากเซลลูโลสของกากมะพร้าว ซึ่งมีถึงเซลลูโลส 16.1% โดยการนำกากมะพร้าวที่เหลือจากการอุปโภค บริโภคหรือทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการนำกากมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวนั้นมาอบแห้งแล้วทำการสกัดเซลลูโลสโดยการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอก-ไซด์(NaOH) 30 % ซึ่งจะได้เซลลูโลสออกมา จากนั้นนำมาสังเคราะห์ให้เป็นสาร Carboxymethyl cellulose (CMC) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหนืดโดยใช้สารละลายคลอโรอะซิติก และนำไปอบในอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้เป็นแผ่นฟิมล์บางๆที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและใช้เวลาประมาณ 30 วันเท่านั้น ทำให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้