แหดูดซับสารตะกั่วในดินจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ทองคำ, ยลรดี จุลานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำโครงงานที่สามารถดูดซับสารตะกั่วในดินโดยใช้พืชที่ปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 โมลาร์ ซึ่งเราได้นำชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยมีคุณสมบัติในการดูดซับสารตะกั่ว มาใช้ดูดซับสารตะกั่วบริเวณที่ดินเสีย ผลการศึกษาพบว่าชานอ้อยมีประสิทธิภาพในการช่วยลดสารตะกั่วในดินได้มากกว่าวิธีการพลิกหน้าดินหรือนำดินไปฝังกลบ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีการต่อยอดโดยทำเป็นแหคลุมดินซึ่งบริเวณแหจะมีสารละลายที่ทำมาจากชานอ้อยด้านหนึ่งที่เราได้จากการทดลอง และนำกากชามาเคลือบบนแหอีกด้านหนึ่งเพื่อใช้ในการเพิ่มไนโตรเจนในดินรวมถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพืช โดยใช้หลักการแบบจำลองแลงมัวร์ กรด-เบส และปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต