แอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา แสงแก้ว, เนตรชนนี ไกยกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรคอัมพาตครึ่งซีกเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่พบผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงที่ใบหน้า แขนและขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย อันเกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีความบกพร่องทางกาย การเคลื่อนไหวและมีปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยลดลง โดยการฟื้นฟูร่างกายนั้นสามารถทำได้โดยการกายภาพบำบัด ซึ่งการทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอัมพาตครึ่งซีก และการทำกายภาพบำบัดท่าต่างๆ และเพื่อให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในระดับดี โดยการประเมินแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในเขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 5 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์รูปแบบค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.25 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.58) 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย= 4.12 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.74) เช่นกัน