แอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา จันทรา, รัญชิดา เเสงสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของอาการต่างๆไว้ในแอปและผู้ใช้สามารถค้นหาอาการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของวิธีการรักษาหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้แล้วจึงทำให้ผู้ใช้เกิดสะดวกสบายในการค้นหามากยิ่งขึ้น