ครีมกันแดดจากลิกนินที่สกัดจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เจริญยิ่ง, วิริยา ปิงเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิกนินเป็นหนึ่งในสารเคมีที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัสดุลิกโนเซลลูโลสในเนื้อไม้และเป็นหนึ่งใน

ไบโอโพลิเมอร์ที่มีอยู่มากที่สุดในธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยกลุ่มโพลีฟีนอลิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสีจาก

แสงแดด ทั้งนี้ยังไม่เป็นอันตรายของเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดนำสารสกัดลิกนินที่สกัดได้จากชานอ้อนนำไป

พัฒนาเป็นครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม