การเปรียบเทียบประสิทธิของเซลล์เเสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมที่สกัดจากเปลือกมังคุดเเละผลมัลเบอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณษร สีสกุล, เฉลิมขวัญ สุวรรณจัน, จิรดา ชุมภูกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระ มาผิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงมีองค์ประกอบของสีย้อมไวแสงที่ทำหน้าที่ในการดูดกลืนแสงอาทิตย์และสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติซึ่งได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงานและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยใช้สีย้อมจากเปลือกมังคุดและผลมัลเบอรี่ ที่เคลือบด้วยสารละลาย TiO2 เเละใช้เวลาในการย้อมสี 24 ชั่วโมง พบว่า ความต่างศักย์ของเซลล์เเสงอาทิตย์ที่ย้อมสีเปลือกมังคุด มีค่ามากที่สุด ในทุกช่วงเวลา