การใช้ Protein hydrolysate ใน Brewer’s yeast ร่วมกับสารสกัดโรติโนน(Rotenone) จากหางไหลแดงเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด B.dorsalis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี ทองคำ, โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ, กนกภรณ์ สุวิมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริลักษณ์ แหยมคง, นฤมล กิตยาการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง “ การใช้ Protein hydrolysate ใน Brewer’s yeast ร่วมกับสารสกัดโรติโนน(Rotenone) จากหางไหลแดงเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด B.dorsalis ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ Protein hydrolysate ใน Brewer’s yeast ที่มีผลต่อการล่อแมลงวันผลไม้ประสิทธิภาพของสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง ที่มีผลต่อการกําจัดแมลงวันผลไม้ และประสิทธิภาพของการใช้ Protein hydrolysate ใน Brewer’s yeast ร่วมกับสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง ที่มีผลต่อกําจัดแมลงวันผลไม้ ดำเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่1 การศึกษาประสิทธิภาพของ Protein hydrolysate ใน Brewer’s yeast ที่มีผลต่อการล่อแมลงวันผลไม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดที่1 ประกอบด้วยผลมะม่วงเพียงอย่างเดียว ชุดที่2 ประกอบด้วยผลมะม่วงและอาหาร ซึ่งทำขึ้นจาก Brewer’s yeast น้ำตาล และน้ำ สังเกตการเข้าหาอาหารของแมลงวันผลไม้และลักษณะของผลมะม่วงในแต่ละชุด แล้วบันทึกผล ตอนที่2 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง ที่มีผลต่อการกําจัดแมลงวันผลไม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดที่1 ประกอบด้วยผลมะม่วงและอาหาร ซึ่งทำขึ้นจาก Brewer’s yeast น้ำตาล และเมทิลแอลกอฮอล์ ที่ใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดสารโรติโนนจากหางไหลแดง ชุดที่2 ประกอบด้วยผลมะม่วงและอาหาร ซึ่งทำขึ้นจาก Brewer’s yeast น้ำตาล และสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง สังเกตพฤติกรรมของแมลงวันผลไม้ที่ตอบสนองต่ออาหารในทั้ง 2 ชุด แล้วบันทึกผล

ผลการทดลองตอนที่1 พบว่าแมลงวันผลไม้จะบินเข้าไปเกาะและกินอาหารที่มีส่วนผสมของ Brewer’s yeast มากกว่าผลมะม่วง เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน 16 ชั่วโมง พบว่าผลมะม่วงในชุดที่1 ซึ่งมีเพียงผลมะม่วงเพียงอย่างเดียวเริ่มเกิดการเน่าบริเวณขั้วของผล ในขณะที่ผลมะม่วงในชุดที่2 ซึ่งมีอาหารที่มีส่วนผสมของ Brewer’s yeast อยู่ด้วย มะม่วงยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่เริ่มการทดลอง และผลจากการทดลองตอนที่2 พบว่าชุดที่1 ที่อาหารมีเมทิลแอลกอฮอล์ แมลงวันผลไม้เริ่มสลบในนาทีที่45 แต่ยังไม่ตาย และเมื่อผ่านไป 16 ชั่วโมง 30 นาที แมลงวันผลไม้ที่สลบกลับมามีสภาพปกติดังเดิม ชุดที่2 ที่อาหารมีสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง พบว่าแมลงวันผลไม้บินเข้าไปเกาะกินอาหารที่มีสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง มากกว่าผลมะม่วง หลังจากผ่านไป 15 นาที แมลงวันผลไม้เริ่มสลบ และเริ่มตายในนาทีที่30 จนกระทั่งผ่านไปจนถึงนาทีที่60 แมลงวันผลไม้ตายทุกตัว

จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าอาหารที่มีส่วนผสมของ Brewer’s yeast สามารถล่อแมลงวันผลไม้ได้ เนื่องจากใน Brewer’s yeast มี Protein hydrolysate เป็นองค์ประกอบ โดยสารนี้มีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ และสารสกัดโรติโนนในหางไหลแดง สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ได้ ดังนั้นเมื่อในอาหารที่มีทั้ง Brewer’s yeast และสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดง จึงทำให้สามารถล่อแมลงวันผลไม้ให้มากินอาหารที่มีสารสกัดโรติโนนได้เป็นจำนวนมาก

นำไปสู่การตายของแมลงวันผลไม้ในจำนวนที่มากด้วย และเมื่อแมลงวันผลไม้ไม่ได้เข้าไปเกาะที่ผลมะม่วง

จึงส่งผลทำให้ผลมะม่วงมีการเน่าเสียที่ลดลงได้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการสกัดสารโรติโนน

ในหางไหลแดงด้วยวิธีการอื่นๆ และนำโครงงานนี้ไปต่อยอดเพื่อทดลองใช้จริงในสวนมะม่วงต่อไป