ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิศร์ แก้ววงศ์ศรี, พีรวิชญ์ เจนพิทยา, ณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนในสังคมเมืองนิยมเพาะวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือนมากขึ้น เพื่อความสด สะอาด และปลอดภัยจากสารตกค้างจากภาคเกษตรกรรม แต่ก็มีวัตถุดิบบางชนิดที่ผู้คนนิยมเพาะปลูก แต่ก็มักสร้างปัญหาอันเป็นที่น่ารำคาญให้แก่ผู้เพาะปลูกนั้นก็คือเห็ด เห็ดเป็นวัตถุดิบที่เพาะง่าย ใช้พื้นที่น้อย และนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็มีข้อเสียคือ ส่งกลิ่นเหม็นเชื้อรารบกวนต่อบริเวณโดยรอบ และยังดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากพื้นที่เพาะอีกด้วยเช่น เมื่อเพาะในยางรถยนต์หรือห้องน้ำก็จะดูดกลิ่น ยางรถยนต์หรือห้องน้ำเข้าไปในเนื้อเห็ด ทำให้เนื้อเหม็นและไม่อร่อย ผู้จัดทำโครงงานจึงได้สร้าง ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน ขึ้นมาโดยมีความประสงค์จะแก้ปัญหานี้