ที่นอนลมป้องกันและลดแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชสิทธิ์ ศรีพิทักษ์, สิรณัฐ เผดิมผล, มัลลิกา ขาวพุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร ผอมจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่นอนลมป้องกันและลดแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต (Bedsore Relief Pad) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่นอนลมที่สามารถช่วยป้องกัน และลดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงได้ เพื่อสร้างที่นอนลมป้องกันและลดแผลกดทับที่มีราคาไม่สูง เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงที่นอนลม Alpha Bed ของโรงพยาบาลได้ เพื่อช่วยลดภาระงานให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้ และเพื่อนำถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว และถุงน้ำยาล้างไตที่หมดอายุมาสร้างประโยชน์ได้ จากผลการดำเนินงานพบว่าสามารถนำถุงน้ำยาล้างไตมาสร้างเป็นนวัตกรรมที่นอนลมที่สามารถช่วยป้องกันและลดแผลกดทับได้ โดยใช้โปรแกรม Arduino เขียนโปรแกรมควบคุมการสูบลมเข้า-ออกของมอเตอร์ปั๊มลมเพื่อให้ที่นอนเปลี่ยนรูปแบบไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับ ช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ต้องคอยพลิกเปลี่ยนท่าให้ผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง โดยที่นอนลมมีฟังก์ชันให้เลือกทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเลือกฟังก์ชันที่ตนชื่นชอบได้ และผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถสั่งการที่นอนลมให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

อีกทั้งที่นอนลมป้องกันและลดแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไตเป็นนวัตกรรมที่สร้างมาจากถุงน้ำยาล้างไตซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถุงน้ำยาล้างไตได้อีกด้วย โดยที่นอนลมลดแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไตที่สร้างขึ้นนี้มีราคาต้นทุนประมาณไม่เกิน 7,000 บาท/อัน ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่นอนลม Alpha bed แบบในโรงพยาบาลที่มีราคาประมาณ 19,000 บาท/อัน ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการซื้อที่นอนลมลดแผลกดทับที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงมากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้