ชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา มณีกิจ, กริยดา โสดารักษ์, ชลลดา รักบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ สวัสดิวงค์, ลภัสภาส์ หนูคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดทำขึ้นลดอาการบวมและเพื่อบำบัดให้ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองให้มีอาการที่ดีขึ้นได้ โดยประดิษฐ์ปลอกแขน ถุงมือและอุปกรณ์หมุนสำหรับออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน ดังนั้นจะช่วยให้ผู้ที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการบวม และกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นโดยอาการบวมลดลง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงที่ส่งผลต่อการขยับของกล้ามเนื้อแขนในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดอุปกรณ์ลดบวมฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ผลการศึกษาพบว่าเมื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการบวมและกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงใช้งานชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง และใช้แบบทดสอบPain Assessment Tool ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยลงโดยมีระดับลดลงจาก7เหลือเพียง4 เมื่อเทียบกับก่อนใช้งานอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยหลอดเลือดสมองมีอาการบวมลดลง สามารถขยับแขนได้มากขึ้น และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดอุปกรณ์ลดบวมและฝึกกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการบวมและกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงในเพศหญิงอายุระหว่าง 40-65 ปี จำนวน 5 คน และเพศชายอายุระหว่าง 40-65 ปี จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการออกแบบ และด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการใช้งาน ใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์