การวิเคราะห์แร่ธาตุในดินสำหรับการเพาะปลูกพืชโดยแอพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัตถนันต์ สืบกระแสร์, กันยกร บุญปลื้ม, กัลยรักษ์ พ่วงหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดค่าnpk ค่าph และค่าความชื้นด้วยบอร์ดArduino โดยส่งค่าที่ได้ไปยังแอพลิเคชั่นที่จัดทำด้วยApp inventor เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าที่ได้ รวมถึงให้คำแนะนำ อีกทั้งยังสามารถดูประวัติการตรวจวัดได้