การศึกษาการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณเพื่อสร้างสมการการลอยตัวอย่างสมดุล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร ดินไทย, ชนกนันท์ แตงสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเมล็ดพญาสัตบรรณ และศึกษาลักษณะการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณต่อความเร็วลมและความชื้นแบบต่างๆ เพื่อสร้างสมการการลอยตัวอย่างสมดุลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณ พบว่า เมล็ดพญาสัตบรรณมีการลอยตัวอยู่ในอากาศได้นาน และมีความสมดุลในระดับหนึ่ง และคณะผู้ศึกษาได้มีแนวคิดในการสร้างสมการโดยใช้หลักการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณ

ทำการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเมล็ดพญาสัตบรรณ การศึกษาลักษณะการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณต่อความชื้นแบบต่างๆ การศึกษาความเร็วลมที่มีผลต่อลักษณะการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณ สร้างสมการการลอยตัวโดยใช้หลักการการลอยตัวของเมล็ดพญาสัตบรรณ และการทดสอบประสิทธิภาพของสมการ โดยผลจากการศึกษาข้างต้น จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเมล็ดพญาสัตบรรณเบื้องต้น คณะผู้จัดทำได้สังเกตและบันทึกผลในแต่ละช่วงเวลาที่มีความชื้นในอากาศแตกต่างกัน พบว่าเมล็ดพญาสัตบรรณสามารถลอยตัวได้อย่างสมดุลที่สุดในอากาศที่มีความชื้นต่ำ