การพัฒนาไฮโดรเจลจากแกรฟีนเพื่อยับยั้งเชื้อ Stephylococcus Aureus ที่พบในแผลผ่าตัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยากร ป้องคำ, นภัสวรรณ นิ่มเปีย, อริสา นิลค่าเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาไฮโดรเจลจากแกรฟีนเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่พบในแผลผ่าตัด มีจุดประสงค์เพื่อผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของไฮโดรเจลโดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ ตอนที่ 1ขั้นการผลิตแกรฟีนจากผงแกรไฟต์,ผงดินสอEE และผงถ่านไม้ไผ่ โดยนำผงแกรไฟต์,ผงดินสอEE และผงถ่านไม้ไผ่ มาบดให้ละเอียดแล้วนำมาแยกชั้นแกรฟีนออกด้วยวิธีHummers Method และตอนที่ 2 ขั้นการผลิตไฮโดรเจลโดยเพิ่มประสิทธิภาพจากผงแกรไฟต์,ผงดินสอEE และผงถ่านไม้ไผ่ โดยนำแกรฟีนที่ได้จากวิธีHummers Method 1 g และ 0.15 g มาผสมกับไฮโดรเจล 1 ml แล้วนำมาทดสอบการบวมน้ำของไฮโดรเจล ตอนที่ 3 ขั้นการศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureusโดยการนำอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton Agar (MHA)มาเตรียมเพื่อเลี้ยงเชื้อ Staphylococcus AureusและดูบริเวณInhibition Zone เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ตอนที่ 4ขั้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการนำไฮโดรเจลที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแกรฟีนที่ได้จากผงแกรไฟต์,ผงดินสอEE และผงถ่านไม้ไผ่ เปรียบเทียบกับBepanthen first aid