การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเม็ดล้างผักจากข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องในการลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะณัฐ เกียงแก้ว, ศิริณพา เชิดเชื้อ, วรกานต์ สีไว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี ถีอาสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำข้าว มาใช้ในล้างผักเพื่อลดปริมาณสารเคมีตกค้าง และศึกษาประสิทธิภาพของข้าวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สิ่งที่สามารถนำมาล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้างในผักได้