การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนกระถางปลูกต้นไม้จากกากเบียร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา อัตถาภูมิ, ศุภัทษร ไชยสมบูรณ์, พงษ์พิพัฒน์ ป้อมสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง, ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนกระถางปลูกต้นไม้จากกากเบียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณตัวประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปกระถาง ซึ่งกำหนดชุดการทดลอง 6 ชุด คือ ไม่ใส่ตัวประสาน ใส่ตัวประสาน5% 10% 15% 20% และ 25% ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกช่วง 100 – 150 นิวตัน ศึกษาจำนวนชั้นในการชุบยางพารากับกระถางที่เหมาะสมต่อการเคลือบกระถาง กำหนดชุดการทดลอง 5 ชุด คือ ไม่ชุบยางพารา ชุบยางพาราชั้นที่1 ชั้นที่2 ชั้นที่3 ชั้นที่4 ศึกษาปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เหมาะสม กำหนดชุดการทดลอง 6 ชุด คือ ไม่ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา2% 4% 6% 8% และ 10% และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นไม้จากกระถางที่ พัฒนาขึ้น กระถางพลาสติก และการปลูกแบบที่ไม่ใส่กระถาง โดยการปลูกต้นไม้ใส่ทั้งกระถาง 3 รูปแบบ แล้วทำการทดสอบการดูดซับ,ทดสอบการแตกร้าวของกระถาง,ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของกระถาง,ทดสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ และทดสอบการระเหย