เครื่องกำจัดเกสรเพศผู้เพื่องานวิจัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมตะวัน ปุ่นนิ่ม, ปวัณรัตน์ จันทร์สุวรรณ, นวนนท์ จันทร์วาววาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการผลิตเครื่องกำจัดเกสรเพศผู้เพื่องานวิจัย โดยเริ่มจากการสำรวจสภาพปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้แบบดั้งเดิมจากนักผสมพันธุ์ข้าวเพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหามาพัฒนาอุปกรณ์ดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่า อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ดั้งเดิมไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีและต้องอาศัยนักผสมที่มีความชำนาญการ เนื่องจากการทำลายเกสรเกสรเพศผู้จะถูกทำลายได้ด้วยการอบรวงข้าวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต่ำเกินไปเกสรเพศผู้จะไม่ถูกทำลายหรืออุณหภูมิสูงเกินไปเกสรเพศเมียจะถูกทำลายไปด้วย จากนั้นศึกษารูปแบบของอุปกรณ์ทำลายเกสรให้สะดวกต่อการใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก ขนาด รูปร่าง รูปทรงที่สามารถ สังเกตลักษณะทางกายภาพของรวงข้าวภายในได้ตามความต้องการของนักผสมพันธุ์ข้าว ศึกษารูปแบบวงจรไฟฟ้าและชุดอุปกรณ์ให้ความร้อนตำแหน่งการติดตั้งภายในอุปกรณ์ทำลายเกสรที่สามารถสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ ศึกษาระบบการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ โดยเลือกตัววัดอุณหภูมิ และการควบคุมอุณหภูมิในเครื่องทำลายเกสรให้คงที่ และทำการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ดั้งเดิม การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการผลิตเครื่องทำลายเกสรเพศผู้ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิคงที่ ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็วพกพาง่าย และประหยัดเวลา เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และได้พันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น