การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญุตม์ มิกราช, ปนัดดา ไชยทองศรี, กุลจิรา พรมวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร สุรารักษ์, ชนาพร ดาโอภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกเเบบลวดลายของกระดาษจากฟางข้าวด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 2) เพื่อสร้างโคมไฟที่มีลวดลายจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เเละมีระบบควบคุมเเสงไฟในชิ้นงานและ 3) เพื่อศึกษาเเละประเมินความพึงพอใจในการเลือกใช้โคมไฟ

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟโดยใช้กระดาษฟางข้าวเป็นวัสดุในการทำโคมไฟ จากนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบลวดลายของกระดาษฟางข้าวด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันลอการิทึม และสมการพิกัดเชิงขั้ว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ออกแบบลวดลายที่ได้จากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เเละเมนูการใช้งานอื่นๆ ที่อยู่ในโปรเเกรม GSP เพื่อสร้างชิ้นงานให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะผู้จัดทำได้เพิ่มระบบควบคุมแสงไฟซึ่งทำหน้าที่โดยใช้กลไกการตั้งเวลา และผู้จัดทำได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายและการเลือกใช้โคมไฟ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสำรวจคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการดำเนินงานพบว่า คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเเละออกเเบบลวดลายโคมไฟ โดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ได้เเก่ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันลอกการิทึม ฟังก์ชันกำลังสอง สมการพิกัดเชิงขั้ว เเละเมนูการใช้งานในโปรเเกรม GSP ที่สร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน เเละใช้ในการประกอบการอธิบายของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ ทั้งหมด 6 ลวดลาย มีระบบควบคุมเเสงไฟเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน เเละจากการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ทำแบบประเมินจำนวน 30 คน ได้ผลการดำเนินพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายและการเลือกใช้โคมไฟคือ 4.28 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยโคมไฟมีการเลือกใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย และสะดวกในการใช้งาน

คำสำคัญ: โคมไฟ โปรแกรม The geometer’s sketchpad ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์