น้ำยากัดสนิมจากผักเเละผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มอส นาคูณ, ธนาธิป ยอดรัก, ธนภัทร ทองไสย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงนี้จัดทำเพื่อศึกษากรดในผักและผลไม้ว่าจะมีประสิทธิ์ภาพในกัดกร่อนสนิมและเปรียบเทียบกับน้ำยากำจัดสนิมทั่่วไป