ถุงกระดาษจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนพร ขอนโพธิ์, นิติยากร แดนนาเลิศ, เอมอร สมหวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยคณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาผักตบชวาที่มีปริมาณมากเกินไปจนเกิดเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศ ทางคณะจึงได้คิดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ข้อสรุปคือ การนำผักตบชวามาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ นำมาทำเป็นถุงกระดาษ นอกจากถุงกระดาษนี้จะช่วยลดปริมาณผักตบชวาแล้ว ยังส่งเสริมในเรื่องของการลดปริมาณขยะจากพลาสติกที่เป็นปัญหาในปัจจุบันอีกด้วย