แอพพลิเคชั่นเว็บประยุกต์ระบบคลาวด์เพื่อใช้งานในการแจ้งข้อมูลนักเรียนผ่านซอฟท์แวร์แชทแบบข้อความ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภเวช อรุณจรัส, ดนิตา ชูชัยสุวรรณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์จากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้จัดทำโครงงานจึงได้พบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียน และได้เล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนและเวลาของนักเรียน จึงได้สร้างซอฟท์แวร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพในการ รับ-ส่ง ข้อมูลภายในโรงเรียนแบบครูต่อนักเรียน และสามารถแจ้งเตือนนักเรียนเกี่ยวกับประกาศโรงเรียนได้โดยสามารถไม่มีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้