เครื่องแยกเหรียญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยา ชาญชัยศรี, จิรนันท์ เสนนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน กิจการร้านค้าต่างๆ หรือแม้แต่ธนาคาร เมื่อจะทำการนับเงินเหรียญจะต้องทำการแยกเหรียญก่อนทำให้เสียเวลา ในการนับ หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาถ้าคัดแยกเหรียญผิดก็จะทำให้นับผิดพลาดไปด้วย จากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสารทำให้ทราบว่าสารที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถแยกจากกันด้วยตะแกรงร่อน และจากการสังเกตหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกข้าวในโรงสีที่เป็นทรงกระบอก และมีรูตะแกรงเพื่อคัดแยกข้าว ทำให้พวกเราคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องแยกเหรียญที่มีขนาดแตกต่างกันตามราคาเหรียญ เครื่องแยกเหรียญ ทำมาจากท่อ PVC ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน 3 ขนาด โดยท่อขนาดเล็กใช้สว่านเจาะให้มีขาดเล็กกว่าเหรียญ 10 บาท แต่ใหญ่กว่าเหรียญ 5 บาท ท่อขนาดกลางเจาะให้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญ 5 บาท แต่ใหญ่กว่าเหรียญ 2 บาท และท่อขนาดใหญ่เจาะรูให้เล็กกว่าเหรียญ 2 บาท แต่ใหญ่กว่าเหรียญ 1 บาท ปลายท่อแต่ละขนาด เว้นไว้ 5 เซนติเมตร เพื่อเจาะเป็นทางออกของเหรียญ ติดตั้งท่อกรองเหรียญเอียง 20 องศา และติดตั้งมอเตอร์ปัดน้ำฝน 12 โวลต์ท้ายแกนเหล็ก ใช้ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อปรับความเร็วให้อยู่ที่ 50 รอบ ต่อนาที ทำช่องกั้นเหรียญเพื่อให้ไหลลงกล่อง จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่าสามารถแยกเหรียญ จำนวน 100 เหรียญภายใน 30 วินาที และสามารถแยกเหรียญออกจากกันได้ 96.53 % จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้พบว่า ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด