เตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวัฒน์ คมขำ, ณภัทร ช่วยงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและศึกษาหลักการทำงานของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็งได้ 2) ศึกษาสมรรถการทำงานชองเตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง3) ศึกษาประสิทธิภาพของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็งได้ 4) ศึกษาคุณภาพของเนื้อที่ปิ้ง ย่างจากเตาปิ้งย่างห่างมะเร็งเทียบกับเตาปิ้ง ย่างที่มีในท้องตลาด พบว่า การออกแบบและศึกษาหลักการทำงานของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง ลักษณะของเตากะทัดรัด น้ำหนักน้อย เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีความสูงจากพื้นรูปเตาเป็นทรงกระบอกมีด้านนอกหรือฝาปิดกันการสูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอก ด้านล่างเป็นเตาอบ มีแผ่นสแตนเลสรูปพาราโบลาติดตั้งไว้ในส่วนของเตา หลักการทำงานของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง เมื่อให้ความร้อนกับเตาอบ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องเปิดเตาอบเพื่อกลับด้านของเนื้อหมูที่อบในเตา เนื่องจากว่าความร้อนในเตาอบถูกกังขังไว้ในเตาทุกๆ จุดๆในเตาอบจะมีความร้อนเท่ากันหมด ทำให้เนื้อหมูที่อบได้รับความร้อนเท่ากันหมดทุกๆ ส่วนของเนื้อหมูและเนื้อหมูทั้งด้านล่างและด้านบนจะสุกพร้อมกันและสุกเสมอกันทำให้สีของเนื้อหมูมีสีเสมอกันโดยไม่มีรอยไหม้เหมือนกับเตาๆ ทั่วไป การทอสอบสมรรถนะของเตาอบที่เนื้อ 2กิโลกรัม ในเวลาอบ 31 นาที และเก็บข้อมูลในช่างเวลาที่ 5,10,15,17,19,21,23,25,27,29,31 นาที พบว่าที่เวลา 27 นาที มีอุณหภมิ 97.0 องศาเซลเซียส เป็นเวลาและอุณหภมิที่ทำให้ความชื้นมีค่า 64.93 %wbและสีของเนื้อหมูเหมาะสมทีสุด น้ำหนักถ่านหายไป 3 กรัม คิดเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานงานไป 21.9 กิโลแคลอรี่การศึกษาประสิทธิภาพของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็ง พบว่า เตามีประสิทธิภาพการทำงาน 18.41 % และการศึกษาคุณภาพของเตาปิ้งย่างห่างมะเร็งเนื้อหมูจะนุ่มมีสีสวยและสีสม่ำเสมอตลอดชิ้น กลิ่นหอมของสมุนไพร และคุณภาพจะดีกว่าเตาปิ้ง ย่างทั่วไปในท้องตลาด